Agnieszka Krzymińska prof. UPP dr hab., kierownik Studiów Podyplomowych Hortiterapia, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jej pracownik od 25 lat. Autorka i współautorka wielu książek i rozdziałów w monografiach, także poświęconych hortiterapii, prac naukowych i artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu roślin ozdobnych, a szczególnie cebulowych. Instruktor florystyki, mistrz w zawodzie florysta, międzynarodowy sędzia florystyki.

 

Zbigniew Bielan dr n. biol. w med., absolwent Akademii Medycznej i UAM w Poznaniu. Certyfikowany doradca rodzinny i małżeński, seksuolog, specjalista z medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Doświadczenia zawodowe: Klinika Psychiatrii, Oddział Terapeutyczny ZK, Poradnie: Małżeńska, Rodzinna, Seksuologiczna, Uzależnień itp. 25 lat w prywatnej praktyce zawodowej jako psychoterapeuta – seksuolog. Aktualnie pracownik UAM Wydziału Studiów Edukacyjnych.

 

Maciej Bosiacki prof. UPP dr hab., pracownik Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowo zajmuje się m.in. fitoremediacją, reakcją roślin ozdobnych i warzywnych na zanieczyszczenie podłoży metalami ciężkimi, optymalizacją żywienia roślin. Autor monografii i prac naukowych oraz artykułów popularno-naukowych dotyczących ochrony środowiska i żywienia roślin.

 

Joanna Bykowska dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W zakresie badań naukowych zajmuje się m.in. dendroflorą zabytkowych parków, a także pomnikowych i historycznych alei, zmiennością drzew i krzewów ozdobnych, wzrostem i kondycją drzew w miastach oraz aklimatyzacją drzew obcego pochodzenia do warunków Polski, opracowywaniem sposobów efektywnego rozmnażania i uprawy wybranych drzew i krzewów ozdobnych. Autorka licznych prac naukowych, artykułów popularno-naukowych, broszur dla działkowców, ewidencji parkowej i kilkunastu ekspertyz wykonanych na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, a także współautorka inwentaryzacji kilku parków (Bad Muscau – Niemcy, Łęknica, Jarocin).

 

Piotr Czuchaj dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 2004 roku. W zakresie badań naukowych zajmuje się uprawą bylin w pojemnikach i w ogrodach wertykalnych oraz roślinami doniczkowymi do dekoracji wnętrz. Prowadzi zajęcia między innymi z zakresu uprawy pod osłonami i w gruncie, rozmnażania oraz zastosowania roślin ozdobnych; ogrodnictwa zrównoważonego oraz uprawy mniej znanych roślin ozdobnych. Autor prac naukowych i wielu artykułów popularnych, głównie na temat bylin i roślin do dekoracji wnętrz. Lubi bliższe i dalsze podróże, poszukiwanie nowych gatunków roślin, oraz przyglądanie się naturze z obiektywu aparatu.

 

Beata Depczyńska dr n. med. fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta wielu metod rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych, autor publikacji naukowych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej różnego stopnia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kierunkach Pedagogika Specjalna oraz Pedagogika Wspierająca) oraz w Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile (na kierunku Fizjoterapia). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako nauczyciel szkoły specjalnej, rehabilitant „Hospicjum Domowego” oraz OREW-u, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w poznańskich przedszkolach, a także prowadząc prywatny gabinet rehabilitacyjny. Pełniła funkcję Wicedyrektora Szkoły Specjalnej w Poznaniu, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Luboniu oraz Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Luboniu. Obecnie prowadzi własną Firmę.

 

Barbara Frąszczak dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1997. Prowadzi badania między innymi nad wpływem światła i temperatury na wzrost i wartość biologiczną roślin przyprawowych. Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje charakterystykę oraz uprawę roślin przyprawowych i leczniczych, a także odmianoznawstwo i wartość biologiczną warzyw. Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika Działkowiec. Autorka książki i ponad stu artykułów popularnych nt. ziół oraz wielu prac naukowych.

 

Anna Golcz prof. dr hab., pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowania dotyczą m.in. zagadnień związanych z przydatnością podłoży do uprawy roślin ogrodniczych, wpływem żywienia roślin, w tym roślin zielarskich, na plon i parametry jakościowe. Autorka ponad 250 publikacji. Z tradycji rodzinnych i pasji do roślin zielarskich opracowała monografię na temat bazylii. Jako entuzjastka zdrowego stylu życia stale poszerza i udoskonala swoją wiedzę, śledząc najnowsze wyniki badań i trendy żywieniowe.

 

Monika Henschke dr inż., adiunkt w Katedrze Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uważa, że każdy człowiek powinien otaczać się roślinami, gdyż mają one korzystny wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jako naukowiec pobudza rośliny do intensywnego wzrostu przy pomocy różnych czynników, np. laserów, pondto bada odporność roślin na czynniki stresowe, jak susza czy zasolenie podłoża. Szczególnie interesują ją trawy, które na drodze ewolucji niesamowicie się rozwinęły. Uważa bowiem, że trawy ozdobne to najładniejsze rośliny ogrodowe, które nie kłócą się z naturalnym środowiskiem, a siła jaka w nich drzemie, jest jeszcze nie do końca poznana. Autorka wielu prac naukowych i popularno-naukowych.

 

Barbara Jankowiak dr hab., adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzania Collegium Da Vinci, psychoterapeuta, socjoterapeuta i trener. Autorka monografii oraz redaktorka i współredaktorka prac zbiorowych poświęconych psychologii, a także licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Zainteresowania naukowe dotyczą zachowań ryzykownych adolescentów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych oraz funkcjonowania adolescentów i osób dorosłych w tradycyjnych i alternatywnych związkach intymnych.

 

Piotr Lewandowski dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ochrony i oceny ekosystemów wód płynących, mokradłowych i torfowisk oraz obszarów zalewowych, gospodarki wodnej, powodzi, a ostatnio także problemów klimatycznych Wielkopolski w aspekcie jej stepowienia. Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, a także ekspertyz i opracowań dla praktyki. Realizuje zajęcia m.in. z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju, organizacji i zarządzania środowiskiem, prawnych podstaw kształtowania środowiska oraz procesu inwestycyjnego, ocen oddziaływania na środowisko i jego waloryzacji. Interesuje się podróżami, współczesnym rozwojem społeczno-gospodarczym państw świata w aspekcie ochrony środowiska, ekonomią gospodarczą, kartografią historyczną oraz kulturą i historią Orientu – głównie Bliskiego Wschodu.

 

Jolanta Lisiecka dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1987 roku. Główna tematyka jej badań obejmuje zagadnienia związane z bezglebową produkcją sadzonek truskawki i sterowaną uprawą tego gatunku pod osłonami. Prowadzi zajęcia między innymi z zakresu uprawy warzyw pod osłonami, ogrodnictwa zrównoważonego oraz uprawy warzyw mniej znanych. Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Współautorka kilku książek i skryptów oraz autorka ponad 50 artykułów popularnych, głównie na temat truskawki oraz uprawy mniej i bardziej znanych gatunków warzyw, a także różnorodnych możliwości ich zastosowania. Lubi bliższe i dalsze podróże, smooth jazzową muzykę, przyglądanie się naturze oraz warzywa mniej znane w polu i na talerzu.

 

Grzegorz Łysiak prof. UPP dr hab. inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 30 lat. Obecnie pracownik Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa. Autor i współautor książek i rozdziałów w monografiach, a ponadto autor ponad 130 prac naukowych i popularyzatorskich z zakresu sadownictwa. Prowadzi prace m.in. z zakresu przechowalnictwa i przetwórstwa owoców roślin sadowniczych, ocenę prozdrowotnych właściwości owoców roślin sadowniczych oraz jadalnych owoców gatunków drzew i krzewów dziko rosnących w Polsce, a także wpływu przetwarzania owoców na zachowanie zawartych w nich związków bioaktywnych. Kurator kolekcji winorośli w RSGD Przybroda, będącej bankiem genów utrzymywanym na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Anita Schroeter-Zakrzewska dr hab. inż., pracownik Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowo zajmuje się rolą barwy światła w uprawie i przechowywaniu roślin ozdobnych, wpływem regulatorów wzrostu i preparatów mikrobiologicznych na wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych oraz możliwością wykorzystania kompostów (osady ściekowe, drewno poużytkowe, odpady zielone) do uprawy roślin ozdobnych. Autorka i współautorka prac naukowych, rozdziałów w monografiach, książki poświęconej chryzantemom i artykułów popularno-naukowych

 

Miłosz Walerzak dr inż. arch. kraj., adiunkt w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Główne zainteresowania badawcze obejmują historię sztuki ogrodowej, aspekty kompozycji historycznych zespołów ogrodowych z XVII i XVIII wieku, ochronę i rewaloryzację zabytkowych założeń ogrodowych. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych) oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.