Agnieszka Krzymińska-Bródka prof. UPP dr hab., kierownik Studiów Podyplomowych Hortiterapia, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jego pracownik od 1991 roku. Autorka i współautorka wielu książek i rozdziałów w monografiach, także poświęconych hortiterapii, prac naukowych i artykułów popularyzujących wiedzę z zakresu roślin ozdobnych, a szczególnie cebulowych. Instruktor florystyki, mistrz w zawodzie florysta, międzynarodowy sędzia florystyki.

 

Joanna Adamowicz mgr psychologii i socjologii. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w tym nurcie prowadzi terapię z klientami indywidualnymi oraz parami. Od wielu lat związana z biznesem na poziomie krajowym i międzynarodowym. Przeprowadzała przez wiele lat szkolenia z zakresów radzenia sobie ze stresem, managerskie oraz produktowe. Obecnie jako psycholog specjalizuje się w doradztwie psychologicznym, pomaga w samorozwoju oraz w wypaleniu zawodowym. Pomaga też osobom w kryzysach w związku, w pracy, w relacjach w grupach oraz z samym sobą. Wiedzę swoją cały czas pogłębia uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach.

 

Maciej Bosiacki prof. UPP dr hab., pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowo zajmuje się m.in. fitoremediacją, reakcją roślin ozdobnych i warzywnych na zanieczyszczenie podłoży metalami ciężkimi, optymalizacją żywienia roślin. Autor monografii i prac naukowych oraz artykułów popularno-naukowych dotyczących ochrony środowiska i żywienia roślin.

 

Joanna Bykowska dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W zakresie badań naukowych zajmuje się m.in. dendroflorą zabytkowych parków, a także pomnikowych i historycznych alei, zmiennością drzew i krzewów ozdobnych, wzrostem i kondycją drzew w miastach oraz aklimatyzacją drzew obcego pochodzenia do warunków Polski, opracowywaniem sposobów efektywnego rozmnażania i uprawy wybranych drzew i krzewów ozdobnych. Autorka licznych prac naukowych, artykułów popularno-naukowych, broszur dla działkowców, ewidencji parkowej i kilkunastu ekspertyz wykonanych na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, a także współautorka inwentaryzacji kilku parków (Bad Muscau – Niemcy, Łęknica, Jarocin).

 

Piotr Czuchaj dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 2004 roku. W zakresie badań naukowych zajmuje się uprawą bylin w pojemnikach i w ogrodach wertykalnych oraz roślinami doniczkowymi do dekoracji wnętrz. Prowadzi zajęcia między innymi z zakresu uprawy pod osłonami i w gruncie, rozmnażania oraz zastosowania roślin ozdobnych; ogrodnictwa zrównoważonego oraz uprawy mniej znanych roślin ozdobnych. Autor prac naukowych i wielu artykułów popularnych, głównie na temat bylin i roślin do dekoracji wnętrz. Lubi bliższe i dalsze podróże, poszukiwanie nowych gatunków roślin, oraz przyglądanie się naturze z obiektywu aparatu.

 

Beata Depczyńska dr n. med. fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta wielu metod rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych, autor publikacji naukowych. Zainteresowania zawodowe obejmują tematykę niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej różnego stopnia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kierunkach Pedagogika Specjalna oraz Pedagogika Wspierająca) oraz w Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile (na kierunku Fizjoterapia). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako nauczyciel szkoły specjalnej, rehabilitant „Hospicjum Domowego” oraz OREW-u, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w poznańskich przedszkolach, a także prowadząc prywatny gabinet rehabilitacyjny. Pełniła funkcję Wicedyrektora Szkoły Specjalnej w Poznaniu, Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Luboniu oraz Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Luboniu. Obecnie prowadzi własną Firmę.

 

Barbara Frąszczak dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1997. Prowadzi badania między innymi nad wpływem światła i temperatury na wzrost i wartość biologiczną roślin przyprawowych. Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych obejmuje charakterystykę oraz uprawę roślin przyprawowych i leczniczych, a także odmianoznawstwo i wartość biologiczną warzyw. Członek kolegium redakcyjnego miesięcznika Działkowiec. Autorka książki i ponad stu artykułów popularnych nt. ziół oraz wielu prac naukowych.

 

Arkadiusz Góra mgr inż. architekt krajobrazu, ogrodnik, hortiterapeuta, naturoterapeuta. Od 1992 roku zajmuje się projektowaniem i urządzaniem terenów zieleni wokół obiektów

prywatnych, użyteczności publicznej, sakralnej i zabytkowej oraz inwentaryzacjami dendrologicznymi oraz sporządzaniem dokumentacji zabytkowych parków dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zrealizował ponad 250 projektów na terenie kraju, Niemiec, Szwajcarii, Francji i Szwecji. Interesuje się historią starożytną, ziołolecznictwem, entomologią, gemmologią, dendrologią i naturalnymi metodami uzdrawiania energią oraz terapią św. Hildegardy z Bingen. W wolnych chwilach ćwiczy yogę, tai-chi i qigong.

 

Anna Gulczyńska – psycholożka, psychoterapeutka; doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z obszaru pomagania i terapii, szczególnie terapii systemowej i skoncentrowanej na rozwiązaniach. Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, a także Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół terapii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz seksualności w cyklu życia człowieka. Ponad 15 lat pracuje w obszarze pomocy psychologicznej, prowadząc terapię, poradnictwo i coaching; pracuje głównie z osobami dorosłymi.

 

Monika Henschke dr inż., właścicielka Szkółki Traw Henschke. Zajmuje się produkcją traw ozdobnych i ich propagowaniem. Urodziła się w rodzinie „ogrodniczej”, ukończyła Studia Ogrodnicze na Wydziale Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie obroniła pracę doktorską. Przez niemal 15 lat była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Roślin Ozdobnych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych, a także książki: Trawy Ozdobne do warunków klimatycznych Polski. Uważa, że każdy człowiek powinien otaczać się roślinami, gdyż mają one korzystny wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Szczególnie interesują ją trawy i ich wyjątkowy rozwój na drodze ewolucji. Trawy ozdobne zalicza do najładniejszych roślin ogrodowych, ze względu na ich harmonię z naturalnym środowiskiem.

 

Piotr Lewandowski dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ochrony i oceny ekosystemów wód płynących, mokradłowych i torfowisk oraz obszarów zalewowych, gospodarki wodnej, powodzi, a ostatnio także problemów klimatycznych Wielkopolski w aspekcie jej stepowienia. Współautor i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, a także ekspertyz i opracowań dla praktyki. Realizuje zajęcia m.in. z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju, organizacji i zarządzania środowiskiem, prawnych podstaw kształtowania środowiska oraz procesu inwestycyjnego, ocen oddziaływania na środowisko i jego waloryzacji. Interesuje się podróżami, współczesnym rozwojem społeczno-gospodarczym państw świata w aspekcie ochrony środowiska, ekonomią gospodarczą, kartografią historyczną oraz kulturą i historią Orientu – głównie Bliskiego Wschodu.

 

Grzegorz Łysiak, prof., dr hab. inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od ponad 30 lat. Obecnie pracownik Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa. Autor i współautor książek i rozdziałów w monografiach, a ponadto autor ponad 130 prac naukowych i popularyzatorskich z zakresu sadownictwa. |Prowadzi prace m.in. z zakresu przechowalnictwa i przetwórstwa owoców roślin sadowniczych, ocenę prozdrowotnych właściwości owoców roślin sadowniczych oraz jadalnych owoców gatunków drzew i krzewów dziko rosnących w Polsce, a także wpływu przetwarzania owoców na zachowanie zawartych w nich związków bioaktywnych. Kurator kolekcji winorośli w RSGD Przybroda, będącej bankiem genów utrzymywanym na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jolanta Lisiecka dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1987 roku. Główna tematyka jej badań obejmuje zagadnienia związane z bezglebową produkcją sadzonek truskawki i sterowaną uprawą tego gatunku pod osłonami. Prowadzi zajęcia między innymi z zakresu uprawy warzyw pod osłonami, ogrodnictwa zrównoważonego oraz uprawy warzyw mniej znanych. Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Współautorka kilku książek i skryptów oraz autorka ponad 50 artykułów popularnych, głównie na temat truskawki oraz uprawy mniej i bardziej znanych gatunków warzyw, a także różnorodnych możliwości ich zastosowania. Lubi bliższe i dalsze podróże, smooth jazzową muzykę, przyglądanie się naturze oraz warzywa mniej znane w polu i na talerzu.

 

Krzysztof Rutkowski dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 2005 roku. Główna tematyka badań obejmuje zagadnienia związane z replantacją upraw sadowniczych, nawożeniem oraz cięciem drzew i krzewów owocowych. Prowadzi również prace z zakresu przechowalnictwa owoców roślin sadowniczych z uwzględnieniem wpływu przechowywania na jakość owoców. Realizuje zajęcie z zakresu szczegółowej uprawy roślin sadowniczych oraz zrównoważonej produkcji sadowniczej. Autor prac naukowych oraz artykułów popularno-naukowych dotyczących uprawy roślin sadowniczych.

Anita Schroeter-Zakrzewska dr hab. inż., pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowo zajmuje się rolą barwy światła w uprawie i przechowywaniu roślin ozdobnych, wpływem regulatorów wzrostu i preparatów mikrobiologicznych na wzrost i kwitnienie roślin ozdobnych oraz możliwością wykorzystania kompostów (osady ściekowe, drewno poużytkowe, odpady zielone) do uprawy roślin ozdobnych. Autorka i współautorka prac naukowych, rozdziałów w monografiach, książki poświęconej chryzantemom i artykułów popularno-naukowych